fbpx

Pupster | Gepersonaliseerde sokken met uw huisdier

Vrouwendagactie!❤️ 15% goedkoper met code "DK15"! Links

ID kaart
Tijd.
Min.
tweede
Al het beste! 💐❤️

Vrouwendagactie!❤️ 15% goedkoper met code "DK15"! Links

ID kaart
Tijd.
Min.
tweede
Al het beste! 💐❤️

3 paar = gratis verzending! Verzending binnen 3 werkdagen 🚚⚡

3 paar = gratis verzending! Verzending binnen 3 werkdagen 🚚⚡

Reglement

§ 1. DEFINITIES

Werkdagen – dagen van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen.
consument – een consument in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
Koper – elke entiteit die in de winkel koopt.
Reglement – dit reglement.
Op te slaan - online winkel pupstersocks.com onderhouden door de Verkoper op het adres https://www.pupstersocks.com.
verkoper – Adam Figaj, przedsiębiorca prowadzący niezarejestrowaną działalność gospodarczą.

§ 2 CONTACT MET DE VERKOPER

 1. Postadres: ul. Leger Polskiego 55/9, 63-200 Jarocín
 2. E-mail adres: hello@pupstersocks.com
 3. Telefoon: + 48 663 311 885
 4. Adres voor het retourneren van goederen (in geval van herroeping van het contract): ul. Leger Polskiego 55/9, 63-200 Jarocín
 5. Adres voor het verzenden van de geadverteerde goederen: ul. Leger Polskiego 55/9, 63-200 Jarocín

§ 3 TECHNISCHE EISEN

 1. Voor het goed functioneren van de Store heb je nodig:
  • apparaat met internettoegang
  • een webbrowser die JavaScript en cookies ondersteunt.
 2. Om een ​​bestelling te plaatsen in de Winkel, naast de vereisten uiteengezet in para. 1 is een actief e-mailaccount vereist.

§ 4 AANKOPEN IN DE WINKEL

 1. De prijzen van goederen die zichtbaar zijn in de Winkel zijn totaalprijzen voor de goederen, inclusief BTW.
 2. De verkoper wijst erop dat de totale prijs van de bestelling de prijs omvat voor de goederen die in de winkel zijn aangegeven en, indien van toepassing, de leveringskosten van de goederen.
 3. De goederen die voor aankoop zijn geselecteerd, moeten aan het winkelmandje in de winkel worden toegevoegd.
 4. Vervolgens kiest de Koper uit het beschikbare aanbod in de Winkel: de wijze van levering van de goederen en de wijze van betaling voor de bestelling, en verstrekt hij ook de gegevens die nodig zijn om de bestelling te voltooien.
 5. De bestelling wordt geplaatst op het moment van bevestiging van de inhoud en aanvaarding van het Reglement door de Koper.
 6. Het plaatsen van een bestelling komt neer op het sluiten van een koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper.
 7. De verkoper bezorgt de consument uiterlijk op het moment van levering van de goederen een bevestiging van het sluiten van de koopovereenkomst op een duurzame drager.
 8. De koper kan aankopen doen zonder registratie door zijn gegevens bij elke mogelijke bestelling te verstrekken.

§ 5 BETALINGEN

 1. U kunt de geplaatste bestelling betalen, afhankelijk van de keuze van de Koper:
  1. Door gewone overschrijving op de bankrekening van de Verkoper.
  2. Rembours, d.w.z. contant op het moment van levering van de goederen aan de Koper
  3. 3. Betaalkaarten: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 2. Indien de Koper kiest voor vooruitbetaling, dient de bestelling binnen 7 Werkdagen na het plaatsen van de bestelling betaald te zijn.
 3. De verkoper informeert dat in het geval van sommige betaalmethoden, vanwege hun specificiteit, betaling voor de bestelling met deze methode alleen mogelijk is onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling.
 4. De entiteit die online betalingsdiensten langs elektronische weg aanbiedt, is Blue Media SA

§ 6 UITVOERING OPDRACHT

 1. De verkoper is verplicht de goederen zonder gebreken te leveren.
 2. De uitvoeringstijd van de bestelling is 2-3 werkdagen.
 3. Als de klant kiest voor de betalingsmethode via bankoverschrijving of betaalkaart, wordt de verwerkingstijd van de bestelling geteld vanaf de datum van creditering van de bankrekening of vereffeningsrekening van de verkoper.
 4. In een situatie waarin de Koper als onderdeel van één bestelling goederen met verschillende leveringsdata heeft gekocht, zal de bestelling worden voltooid op de datum die geschikt is voor de goederen met de langste leveringsdatum.
 5. Landen waar de levering plaatsvindt:
  • De Republiek Polen
  • Europa
 6. Goederen die in de Winkel zijn gekocht, worden geleverd afhankelijk van de door de Koper gekozen leveringsmethode:
  1. Via een koeriersbedrijf
  2. Via de post Polskiej

§ 7 RECHT OP HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De consument heeft het recht om het via de winkel met de verkoper gesloten contract binnen 8 dagen zonder opgave van redenen te herroepen, met inachtneming van § 14 van de voorschriften.
 2. De termijn om het contract te herroepen verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag:
  1. waarin de consument in het bezit is gekomen van de goederen of waarin een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, in het bezit is gekomen van de goederen.
  2. waarin de consument het laatste goed in bezit heeft gekregen of waarin een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, in het bezit is gekomen van het laatste goed in geval van een overeenkomst die verplicht tot eigendomsoverdracht van veel zaken die apart geleverd.
  3. sluiting van het contract - in het geval van een contract voor de levering van digitale inhoud.
 3. Om ervoor te zorgen dat de consument het recht om de overeenkomst te herroepen kan uitoefenen, moet hij de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden door post of informatie per e-mail).
 4. Om de deadline voor herroeping van het contract na te leven, volstaat het dat de consument informatie stuurt over de uitoefening van zijn recht om het contract te herroepen vóór de deadline voor herroeping van het contract.
 5. In geval van herroeping van de gesloten overeenkomst, zal de Verkoper aan de Consument alle betalingen terugbetalen die hij van hem heeft ontvangen, inclusief de kosten van levering van de goederen (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de door de Consument gekozen leveringsmethode die afwijkt van de goedkoopste gebruikelijke door de verkoper aangeboden leveringsmethode), onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop de verkoper op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de consument om gebruik te maken van het recht om de overeenkomst te herroepen.
 6. De verkoper zal de betaling terugbetalen met dezelfde betaalmethoden die door de consument bij de oorspronkelijke transactie zijn gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere oplossing, in elk geval zal de consument geen kosten in rekening worden gebracht in verband met deze retourzending.
 7. De verkoper kan de teruggave van de betaling inhouden tot hij de goederen heeft ontvangen of tot het bewijs van teruggave aan hem is geleverd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
 8. De verkoper vraagt ​​u de goederen terug te sturen naar het volgende adres: ul. Leger Polskiego 55/9, 63-200 Jarocin onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop de consument de verkoper heeft geïnformeerd over de herroeping van de koopovereenkomst. De deadline is gehaald als de consument de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.
 9. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
 10. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van gebruik op een andere manier dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 11. Als de goederen door hun aard niet op de gebruikelijke manier per post kunnen worden teruggezonden, draagt ​​de consument ook de rechtstreekse kosten van terugzending. De consument wordt door de verkoper geïnformeerd over het geschatte bedrag van deze kosten in de beschrijving van de goederen in de winkel of bij het plaatsen van de bestelling.

§ 8 UITZONDERINGEN VAN HET RECHT OP HERROEPING VAN DE CONTRACT

 1. Het herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand heeft de consument in verband met de overeenkomst niet het recht:
  1. waarbij het onderwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of om aan zijn individuele behoeften te voldoen.
  2. waarbij het onderwerp van de service een artikel is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft.
  3. waarbij het onderwerp van de service een artikel is dat in een verzegelde verpakking is geleverd en dat na opening van de verpakking om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kan worden geretourneerd, als de verpakking na levering is geopend.
  4. waarin het onderwerp van de service dingen zijn die na aflevering vanwege hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken.
  5. waarbij het onderwerp van de dienst geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's zijn die in een verzegelde verpakking worden geleverd, als de verpakking na levering is geopend.
  6. voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van een abonnementsovereenkomst.
  7. waarvan de prijs of vergoeding gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór het verstrijken van de bedenktermijn.
  8. voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd, als de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór het verstrijken van de bedenktermijn en na hem door de ondernemer te hebben geïnformeerd over het verlies van het recht om het contract op te zeggen.
 2. Het herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand komt niet toe aan een andere entiteit dan de consument.

§ 9 KLACHTEN

 1. In geval van een gebrek aan de goederen heeft de Koper de mogelijkheid om te klagen over de gebrekkige goederen op basis van de garantie of garantie geregeld in het Burgerlijk Wetboek, mits de garantie is verleend.
 2. Met behulp van de garantie kan de Koper, onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in het Burgerlijk Wetboek:
  1. maak een prijsverlagingsverklaring
  2. in het geval van een aanzienlijk defect - een verklaring van herroeping van het contract indienen
  3. vervanging van het artikel door een defectvrij exemplaar eisen
  4. verzoek om verwijdering van het defect
 3. De verkoper vraagt ​​u om klachten over de garantie in te dienen op het post- of elektronische adres vermeld in § 2 van het Reglement.
 4. Als blijkt dat het voor het in behandeling nemen van de klacht noodzakelijk is om de geadverteerde goederen aan de verkoper te leveren, is de koper verplicht om deze goederen, in het geval van een consument op kosten van de verkoper, te bezorgen op het adres van Polskiego 55/9, 63-200 Jarocín.
 5. Als er een aanvullende garantie is verleend voor de goederen, is informatie hierover, evenals over de voorwaarden, beschikbaar in de productbeschrijving in de winkel.
 6. Klachten over de werking van de winkel moeten worden verzonden naar het e-mailadres vermeld in § 2 van het Reglement.
 7. De klacht wordt binnen 14 dagen door Verkoper in behandeling genomen.
 8. Indien de klachtenprocedure niet het door de Consument verwachte resultaat oplevert, kan de Consument b.v. Met:
  1. bemiddeling uitgevoerd door de bevoegde Voivodeship Inspectorate of Trade Inspection, waarbij een verzoek om bemiddeling moet worden ingediend. In de regel is de procedure gratis. De lijst met inspectiediensten vindt u hier: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. bijstand van de plaatselijk bevoegde permanente consumentenarbitragecommissie die werkzaam is bij de Voivodship Inspectorate of Trade Inspection, waarbij het verzoek om behandeling van de zaak voor de arbitragecommissie moet worden ingediend. In de regel is de procedure gratis. De lijst met rechtbanken is beschikbaar op: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. gratis hulp van de gemeentelijke of poviat Consumentenombudsman.
  4. het online ODR-platform beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 PERSOONSGEGEVENS

 1. De beheerder van de persoonsgegevens die door de Koper worden verstrekt bij het gebruik van de Winkel, is de Verkoper.
 2. De persoonsgegevens van de Koper worden voornamelijk verwerkt op basis van het contract en voor de uitvoering ervan, in overeenstemming met de principes uiteengezet in de algemene verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) inzake gegevensbescherming (GDPR). Gedetailleerde informatie over gegevensverwerking door de Verkoper is opgenomen in het privacybeleid dat in de Store is geplaatst.

§ 11 RESERVERINGEN

 1. Het is de Koper verboden illegale inhoud aan te bieden.
 2. Elke bestelling die in de winkel wordt geplaatst, vormt een afzonderlijk verkoopcontract en vereist een afzonderlijke acceptatie van de voorschriften. Het contract wordt op tijd en om de bestelling uit te voeren gesloten.
 3. Overeenkomsten gesloten op basis van dit reglement worden gesloten in de taal polskim.
 4. In geval van een mogelijk geschil met de Koper die geen Consument is, is de bevoegde rechtbank de rechtbank die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de Verkoper.
 5. Geen van de bepalingen van dit reglement sluit of beperkt op enigerlei wijze de rechten van de Consument op grond van de wet uit.
 6. Bepalingen met betrekking tot goederen en de koopovereenkomst zijn van overeenkomstige toepassing op digitale inhoud en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud, tenzij de Regeling deze kwesties afzonderlijk specificeert.

Hoi! Selecteer uw valuta en land.

We verzenden momenteel naar de volgende landen:

Uw valuta:

Euro (€) - EUR
 • gouden polski (PLN) - PLN
 • Euro (€) - EUR
 • Tsjechische kroon (Kč) - CZK
 • Amerikaanse dollar ($) - USD
 • Roemeense leu (lei) - RON
 • Britse pond (£) - GBP
 • Deense kroon (kr.) - DKK
 • Zweedse kroon (kr) - SEK
 • Forint (Ft) - HUF
 • Bulgaarse lev (лв.) - BGN
 • Turkse lira (₺) - PROBEER

Je taal:

Polski

romanesc

Italiano

Français

Česky

Slovenská

Suomalainen

English

Български

Ελληνική

Nederlands

Hrvatski

Dansk

Eesti​

Español

Gaeilge

Lietuviškas

Lëtzebuergesch

Latviešu

Português

Slovenski

Svenska

Magyar

Deutsch

Türkçe